یکی از روش های زیر را انتخاب کنید

ورود با کد

ورود داوطلب آزاد

مركز سنجش استعداد و توانمندی‌های مدرسه دكتر هشترودی یكی از خدمات ویژه‌ی این مركز می‌باشد كه در راستای استعدادیابی و توجه به تفاوت‌های فردی و ارائه‌ی خدمات مشاوره به دانش‌آموزان و آموزش خانواده ایجاد گردیده است.